Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Viši privredni sud u
Banjaluci

DESET GODINA RADA PRIVREDNIH SUDOVA

30.04.2020.

DESET GODINA RADA PRIVREDNIH SUDOVA

 

Dana 01.05.2020. godine navršava se 10 godina od početka rada privrednih sudova u Republici Srpskoj. Sve planirane aktivnosti za obilježavanje ovog jubileja su odložene do daljnjeg zbog proglašenja pandemije COVID-19 (korona) virusa, uvođenja vanredne situacije i vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske. U ovim uslovima na prigodan način obavještavamo javnost o radu i značaju privrednih sudova, kao sudova posebne nadležnosti.

Viši privredni sud, kao drugostepeni sud, sa sjedištem u Banjoj Luci osnovan je na osnovu člana 17b. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09), a počeo je sa radom 01.05.2010. godine.

Istim zakonom osnovano je pet okružnih privrednih sudova i to:

-          Okružni privredni sud u Banjoj Luci,

-          Okružni privredni sud u Bijeljini,

-          Okružni privredni sud u Doboju,

-          Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu,

-          Okružni privredni sud u Trebinju.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 44/15) osnovan je i Okružni privredni sud u Prijedoru, koji je počeo sa radom u toku 2017. godine.

U privrednim sudovima u Republici Srpskoj sada je ukupno 184 zaposlenih i to:  45 sudija, 10 stručnih saradnika, 122 administrativnih radnika i 7 pripravnika, sa sljedećom kadrovskom strukturom po sudovima:

Sud

Sudije

Str. saradnici

Adm. osoblje

Pripravn.

UKUPNO

 

Viši privredni sud

6

1

14

3

24

OPS u Banjoj Luci

18

6

48

2

74

OPS u Bijeljini

6

1

10

17

OPS u Doboju

5

0

15

20

OPS u Ist. Sarajevu

4

1

16

21

OPS u Trebinju

3

0

10

13

OPS u Prijedoru

3

1

9

2

15

UKUPNO

45

10

122

7

184

 

U proteklih 10 godina Viši privredni sud je donio oko 11.500 drugostepenih odluka, a okružni privredni sudovi preko 60.000 prvostepenih odluka.

Privredne sporove karakterišu: složenost i obimnost predmeta, značaj odluka i velike vrijednosti sporova, te medijska eksponiranost.

Sporovi iz nadležnosti privrednih sudova su činjenično i pravno složeniji i obimniji u odnosu na druge referate, odnosno u odnosu na građanske sporove. Naime, privredni sudovi rješavaju  sporove u različitim oblastima proisteklim iz aktuelnih društveno ekonomskih odnosa (poslovanje privrednih društava, privatizacija, koncesije, sukcesije, strana ulaganja, hartije od vrijednosti i dr.), sa obimnom i složenom dokaznom građom. Česti su i sporovi sa međunarodnim elementom, koji zahtijevaju primjenu međunarodnih konvencija. Pri tome su često u istom sporu provedena različita vještačenja (npr. u sporu po ugovoru o građenju: građevinsko, mašinsko, elektro i ekonomsko vještačenje i sl.). Takođe, u takvim predmetima se podnose protivtužbe, što dodatno komplikuje takvu parnicu i zahtjeva dodatno angažovanje sudija.

U privrednim sporovima su često veoma velike vrijednosti sporova, čak i po više miliona KM, pa i preko sto miliona KM. Kao primjer navodimo jedan parnični predmet koji je nastao u toku i povodom stečajnog postupka i u kojem je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske odbijena revizija tužioca, a u kojem vrijednost spora iznosi preko 150 miliona KM.

Viši privredni sud je nadležan, pored ostalog, da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova (član 24. tačka v) Zakona o sudovima), pa je do sada po postavljenim upitima i po službenoj dužnosti utvrđivao brojne pravne stavove o tim pitanjima.

Sudije Višeg privrednog suda su edukatori CEST RS, te su održali veći broj predavanja na stručnim i naučnim skupovima.

Bez upuštanja u dublje analize (o tome drugom prilikom), smatramo da  su privredni sudovi opravdali svoje postojanje. Za takav zaključak dovoljna je činjenica da je u prvostepenim privrednim sudovima bilo neriješeno na kraju 2010. godine ukupno 17.651 predmeta, dok je na kraju 2019. godine ostalo  6.860 neriješenih predmeta, što znači da je broj neriješenih prvostepenih predmeta smanjen za oko 2/3 (dvije trećine).

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_20200430_121013.jpg

IMG_20200430_120902.jpg